Meny

   Support

AVTALET ÄR OBLIGATORISKT

Villkor för avtal "Trygg Drift"

Inkluderar personuppgiftsbiträdesavtal

version 2024:01:3

Bakgrund och syfte

Syftet med detta avtal är att reglera villkor mellan Beställare och leverantör avseende upphandlad webbtjänst som tillhandahålls som SAAS software as a service.

Allmänt 

Genom beställning av ett abonnemang på SiteSmart, nedan kallat ”SiteSmart” webbtjänst förvärvar kunden, nedan kallat ”Kontohavaren” endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet med SiteSmarts villkor. Med webbtjänsten avses den (de) programvaror, SAAS (software as a service) som specificerats genom orderbekräftelse. Samtliga tillvalstjänster som beställs levereras med skyldigheter och rättigheter enligt villkor i detta avtal om inget annat avtalats för respektive tillvalstjänst.

Kontohavaren godkänner i och med beställning elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar och Kontohavaren godkänner härmed dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner från och till SiteSmart. Vidare avsäger sig Kontohavaren, härmed alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk namnteckning i original.

Leverantören av SiteSmarts webbtjänster är SiteSmart AB med organisationsnummer 556817-2810.

Avtal ingångna innan januari 2018 anses som signerat och godkänt i samband med första inloggning till SiteSmarts administrativa verktyg med Kontohavarens tillhandahållna inloggningsuppgifter, dock senast vid hemsidans ompekning för publik visning. Genom att signera avtal rörande SiteSmarts tjänster godkänner kontohavaren att ”Powered by SiteSmart” logotypen grafiskt visas på hemsidan.

Samtycke personuppgifter GDPR

Inom SiteSmart är våra kunders förtroende vår största tillgång. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Vid ingånget avtal samtycker kontohavaren till att SiteSmart behandlar och lagrar kontohavarens person-, organisations- och företagsuppgifter i enlighet med detta avtal. SiteSmart äger rätt att behandla och lagra uppgifter som entydigt identifierar en person, företag eller organisation för att ges möjlighet att genomföra avtalat uppdrag och följa lagar som reglerar offerter, fakturering och bokföring. SiteSmart äger rätt att publicera dessa uppgifter inom system/verktyg/molntjänster hos underleverantörer som används inom den egna organisationen.

Kontohavaren har rätt till information om de uppgifter som SiteSmart lagrar gällande kontoinnehavaren och hur dessa uppgifter behandlas. Kontohavaren har även rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Begäran skickas skriftligen, undertecknad eller via verifierad e-postadress till SiteSmart. SiteSmart raderar samtliga kontohavarens uppgifter förutsatt att informationen på grund av giltiga affärs syften eller av juridiska skäl kräver att de sparas.

SiteSmart har som mål att hålla tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. Det innebär att information kan finnas kvar i backupsystem (7 dagar) och loggar (90 dagar). Kontohavaren har möjlighet att lämna klagomål avseende SiteSmart personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) avseende lagrade uppgifter hos SiteSmart.

SiteSmart förbinder sig gentemot kontoinnehavaren att:

 • Endast använda uppgifter för internt bruk för att fullfölja ingånget avtal och lagkrav
 • Ej överlåta eller sälja uppgifter till 3:e part om det inte krävs för att fullfölja uppdraget 
 • Ej överlåta eller sälja uppgifter till länder utanför EU/EES 
 • Endast behandla uppgifter i enlighet med instruktioner från kontoinnehavarens personuppgiftsansvarige 
 • Vidta säkerhetsåtgärder som krävs av SiteSmart enligt lag

Personuppgiftsansvarig webbtjänst

Kontohavaren är personuppgiftsansvarig gällande alla uppgifter som läggs in i webbtjänsten levererad av SiteSmart. Personuppgiftsansvarig hos kontohavaren ansvarar för att formulär- och textfält i webbtjänsten används på ett sätt som ej inkräktar på den registrerades integritet eller på annat sätt strider mot gällande lagar. SiteSmart är personuppgiftsbiträde och har ej rätt att behandla uppgifter utan godkännande av kontohavaren (personuppgiftsansvarig). SiteSmart äger dock rätten som huvudbiträde att ingå avtal med underbiträde under förutsättning att dessa följer regler enligt detta avtal (Punkter: Samtycke personuppgifter GDPR samt Personuppgiftsansvarig webbtjänst). SiteSmart anlitar underbiträde enligt lista nedan. 

Personal hos SiteSmart med behörighet till personuppgifter har åtagit sig att iaktta sekretess då behandling av sådana uppgifter krävs för att utföra uppdraget.

Avtalstid och betalning

Abonnemangstid gäller enligt överenskommelse och bekräftas på första fakturan gällande Trygg Drift. Abonnemangstiden kan vara löpande på tre (3) månader, sex (6) månader samt årsvis på tolv (12) månader och betalas i förskott. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till SiteSmart (ekonomi@sitesmart.se). Uppsägningen skall vara SiteSmart tillhanda senast dagen innan datum för nästkommande avtalsperiodens faktura, 31 dagar före avtalstidens utgång. Har faktura gällande ny avtalsperiod skickats ut krediteras den inte utan måste betalas. Kontohavaren äger inte rätt till återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kontohavaren säger upp Avtalet. Sker inte uppsägning i tid förlängs avtalet med en ny tre, sex alternativt tolv månaders abonnemangsperiod. Omförhandling av abonnemangsperiod ska vara SiteSmart tillhanda innan faktura för nästkommande avtalsperiod skickats till kontohavare.

Avtalstiden löper från och med det datum då SiteSmart levererar inloggningsuppgifter och adress till installerat system till Kontohavaren. Avtalstiden påverkas ej av om eller när Kontohavaren väljer att nyttja systemet exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc. Avtalet är obligatoriskt även om Kontohavaren lägger ut tjänsten för underhåll av innehåll på annan part.

SiteSmart äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om SiteSmart anser Kontohavaren olämplig eller om Kontohavaren bryter mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post.

All betalning sker mot faktura, 20 dagar netto. Då betalning ej erhållits tjugo (20) dagar efter förfallodatum äger SiteSmart rätt att stänga Kontohavarens webbtjänst till dess att betalning erhållits. SiteSmart äger rätt att debitera avgift för webbtjänsten även efter det att SiteSmart stängt ner webbtjänsten. SiteSmart äger rätt att vid utebliven betalning ta ut avgifter för påminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (SFS 1975:635)

Överlåtelse

Avtalet mellan parterna kan inte återförsäljas, överföras eller på annat sätt överlämnas av kontoinnehavaren till tredje part utan SiteSmarts samtycke. Överlåtelse och medgivande skall ske skriftligen via brev eller e-post. Tillträdande kontohavare skall innan överlåtelse genomförs godkänna SiteSmarts villkor enligt detta avtal. Frånträdande kontohavare äger inte rätt till återbetalning av i förskott erlagd betalning eller kreditering av kostnader uppkomna vid tidpunkt före datum för överlåtelse.

SiteSmart ansvar

a/Drift

SiteSmart ansvarar för drift av den med Kontohavaren överenskomna webbtjänsten. Drift innefattar plats på delad webbserver, e-postserver samt backup av Kontohavarens data en gång per dygn. SiteSmart kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kontohavarens konto, ej heller utan extra kostnad.

SiteSmart ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, intrång, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. SiteSmart kan ej hållas ansvariga för kostnader som uppstår i samband med Uppgradering eller Support på grund av dataförlust eller felaktig data.

b/Support

Supportfrågor besvaras under vardagar, kontorstid 09.00-16.00 med lunchstängt 12.00-13.00. Manual och instruktionsvideos finns tillgänglig dygnet runt på https://www.sitesmartsupport.se. Vid normala förhållanden kontorstid, besvaras e-brev inom 4 timmar. Under tider kring större helger och ledigheter kan möjligheten till personlig support komma att begränsas.

Supporttjänsten omfattar e-brev, live chat och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

c/Uppgradering och underhåll

Avtalet berättigar Kontohavaren till aktivering av alla uppgraderingar som sker inom SiteSmart webbtjänster. Avtalet gäller endast standardverktyg. Avtalet gäller ej kundanpassningar, tredje parts installationer, extern driftmiljö eller egna datamiljöer. I de fall kundanpassningar måste uppgraderas för full funktionalitet kommer detta att debiteras Kontohavaren enligt gällande prislista eller offert.

Kontohavarens ansvar

Kontohavaren är ansvarig för information som publiceras på kontohavarens sida, inklusive länkade objekt. Kontohavaren ansvarar även för trafik till och från sidan samt korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam är ej tillåtet. Kontohavaren är ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag, GDPR och andra svenska eller internationella lagar och förordningar följs och att nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kontohavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehåll som publicerats av Kontohavaren.

Kontohavaren äger inte rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet, vilket innebär att kontohavaren ej kan driva tjänster på kontot som inte är relevanta för den egna domänens eller sidans funktionalitet. Olika former för kontinuerlig överföring av filer till hemsidan/kontot som inte är till för uppdatering av sida, är ej tillåtet. SiteSmart tillåter inte heller någon former av fildepå. Kontot medger belastning och trafikmängd enligt angivna normer för respektive Systemnivå på http://www.sitesmart.se. Överskridande belastning debiteras enligt gällande prislista. SiteSmart förbehåller sig rätten att flyta webbtjänsten och debiterar då kostnad enligt gällande prislista.

Nyttjar kontohavaren betaltjänster på sin hemsida är det kontohavarens ansvar att se till att beloppet når kontohavarens konto och att beloppet är korrekt. Detta gäller även eventuella tredjeparts installationer som kommunicerar data mellan Systemen.

Kontohavaren äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock inte kontohavarens ansvar enligt detta avtal. Kontohavaren ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som kontohavaren använder eller kommunicerar.

Policys

SiteSmart har en uttalad policy som inte tillåter innehåll eller hänvisningar till innehåll, som bland annat:

 • Främjar hat, rasistiskt innehåll eller liknande
 • Kränker mänsklig värdighet eller inkräktar på personers integritet
 • Glorifierar krig och våld. Förskönar extremt politiska eller religiösa åsikt
 • Beskriver eller visar överfall, trakasseri, mobbning eller sexuellt utnyttjande
 • Beskriver eller visar pornografiskt innehåll
 • Kan påverka barn och unga personer omoraliskt eller skadligt 

SiteSmart förbehåller sig rätten att avlägsna vilken som helst länk till en tredje parts webbsida eller annat innehåll som enligt SiteSmarts rimliga åsikt, kan kränka eller överträda någon lag eller en tredje parts rätt, av vilken som helst karaktär, eller på annat sätt gör, eller eventuellt gör SiteSmart skyldig till civil eller brottslig olydnad eller allmänt åtlöje. Kontohavaren går med på att gottgöra och förklara fri från ansvarsskyldighet och med egna medel försvara SiteSmart från samtliga eller några som helst yrkanden om brott i enlighet med ovanstående policy.

Äganderätt  

Kontohavaren erhåller en icke exklusiv rätt att för eget bruk och för avsett ändamål nyttja webbtjänsten. Kontohavaren erhåller dock ingen äganderätt till webbtjänstens programkod, dvs. vare sig till käll- eller objektkod. SiteSmart äger rätt att skydda sin rätt till webbtjänstens kod. Kontohavaren äger inte rätt att skaffa sig åtkomst till webbtjänstens programkod. Ej heller kopiera, ändra eller radera webbtjänstens programkod, dvs. käll- och objektkod. Då tredje part anlitas av Kontohavaren, ansvarar kontohavaren för att webbtjänstens programkod skyddas mot intrång och kopiering.

Force majeure

Ersättning för skada föreligger inte om skadan beror på en omständighet utanför SiteSmarts kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. krig, myndighetsingripande, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – eller annan för vilken SiteSmart inte svarar. SiteSmart arbetar för att tjänster som tillhandahålls ska vara tillgängliga maximalt men kan inte ställas till ansvar vid störningar, avbrott, buggar eller när tjänsten eller delar av tjänsten inte går att nå.

Tillämplig lag och tvist

Avtalet skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter utan beaktande av internationella privaträttsliga regler. Tvist rörande detta avtal och/eller dessa villkor skall slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. För det fall tviste belopp uppenbarligen inte överstiger tio (10) basbelopp skall skiljenämnden endast bestå av en (1) skiljeman.

Ändringar i avtalet

Kontohavaren samtycker till att SiteSmart gör mindre ändringar i detta avtal om rådande omständigheter kräver detta. Ändringar får ej vara av omfattning så att avtalets övergripande karaktär ändras. Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att de publicerats och ersätter således det tidigare ingångna avtalet. SiteSmart äger rätten att enligt dessa villkor justera gällande prislista med stöd i Faktorprisindex för Konsulttjänster (K21):

 • Detta avtal fastställer reglerna och procedurerna för att justera priser för konsulttjänster enligt Faktorprisindex (K21) med basår och månad i september 2022. Parterna avser att använda detta index för att upprätthålla rättvisa och marknadsmässiga priser under löptiden för detta avtal. 
 • Prisjustering: Priser för Trygg Drift kommer vid behov att justeras en gång per år, vid varje års årsdag från avtalets undertecknande. Prisjusteringen kommer att genomföras på den första fakturan under det nya året.  Prisjusteringen kommer att baseras på Faktorprisindex (K21) för den senaste tillgängliga månaden före justeringsdatumet. Indexet kommer att publiceras av en pålitlig tredje part såsom SCB och konsultpriskollen.  
 • Beräkning av prisjustering: Prisjusteringen kommer att beräknas enligt följande formel: Nya priser = Gamla priser x (Faktorprisindex för aktuell månad / Faktorprisindex för basmånaden) De nya priserna kommer att träda i kraft omedelbart efter justeringsdatumet och kommer att gälla för kommande faktureringsperioder.

Avtal SiteSmart Trygg Drift |  Version 2024:01:3

Framtaget av SiteSmart AB |  Undertecknat med Scrive e-signering

SiteSmart underbiträde lista:

GLESYS: Webbhotell, backup samt e-post

VIEW IT: Webbhotell, backup

XLedger: Affärssystem

MONDAY: Projektplanering

FreshWorks : Support och ärendehanteringssystem

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala. SiteSmart är en del av View Group med ca 800 anställda i Sverige, Norge och Finland med en total omsättning av närmare 1 miljard SEK.
Copyright © 2023 SiteSmart

     

Kontakta oss

 Östra Hamngatan 3 591 37 Motala

SiteSmart – a part of VIEW Group