AVTALET ÄR OBLIGATORISKT

Villkor för avtal "Trygg Drift"

version 2015:09:2

Allmänt  

Genom beställning av ett abonnemang på SiteSmarts, nedan kallat ”SiteSmart” webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat ”Kontoinnehavaren”) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet med SiteSmarts villkor. 

Beställning kan göras direkt av SiteSmart eller via en av SiteSmarts partners muntligt under möte, via telefon, videosamtal eller skriftligt via brev eller e-post. Kontoinnehavaren godkänner i och med beställningen elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar och Kontoinnehavaren godkänner härmed dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner från och till SiteSmart. Vidare avsäger sig Kontoinnehavaren, härmed alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning. 

Samtliga tillvalstjänster som beställs elektroniskt, exempelvis genom e-post eller via hemsida, levereras med skyldigheter och rättigheter enligt SiteSmart villkor om inget annat avtalats i avtal för respektive tillvalstjänst.

Leverantören av SiteSmarts webbtjänster är MediaVault International AB med organisationsnummer 556817-2810. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kontoinnehavaren och SiteSmart vad gäller webbtjänster som tillhandahålls av SiteSmart under varumärket SiteSmart, nedan kallat Systemet. Kontoinnehavare är den part som representerar en fysisk person, organisation eller näringsidkare till vilken SiteSmart levererar tjänster enligt dessa villkor. Tjänster, produkter och funktioner specificeras på sitesmart.se där tillika aktuella priser publiceras.

Avtalet anses som signerat och godkänt i samband med första inloggning till SiteSmarts administrativa verktyg med Kontoinnehavarens tillhandahållna inloggningsuppgifter, dock senast vid hemsidans ompekning för publik visning. Vid beställning via formulär på sitesmart.se godkänner Kontohavaren detta avtal i och med att beställningen skickas. Genom att signera avtal rörande SiteSmarts tjänster godkänner kontoinnehavaren att ”Powered by SiteSmart” logotypen grafiskt visas på hemsidan. 

Avtalstid och betalning  

SiteSmart erbjuder nya kunder (efter 2 oktober 2015) en kostnadsfri provperiod om 30 dagar. Provperioden startar då SiteSmart skickar inloggningsuppgifter till Kontoinnehavare. Avtalet anses då ingånget men Kontoinnehavare äger rätten, att utan extra kostnad avsäga sig vidare användning av Systemet och samtidigt träda ur avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen genom brev eller e-post till SiteSmart (ekonomi@sitesmart.se) innan provperiodens slut (30 dagar). I annat fall äger SiteSmart rätt att fakturera enligt Kontoinnehavare beställning.

Abonnemanget löper därefter årsvis på tolv (12) månader alternativt kvartalsvis på tre (3) månader och betalas alltid i förskott. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till SiteSmart (ekonomi@sitesmart.se). Uppsägningen skall vara SiteSmart tillhanda senast dagen innan datum för nästkommande avtalsperiods faktura, ca (1) månad före avtalstidens utgång.  Har faktura gällande ny avtalsperiod skickats ut krediteras den inte utan måste betalas. Sker inte  uppsägningen i tid enligt dessa villkor förlängs avtalet med en ny tre- alternativt tolvmånaders abonnemangsperiod. 

Avtalstiden löper från och med det datum då SiteSmart levererar inloggningsuppgifter och adress till installerat system till Kontoinnehavaren. Avtalstiden påverkas ej av om eller när Kontoinnehavaren väljer att nyttja systemet exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc. Avtalet är obligatoriskt även om Kontoinnehavaren lägger ut tjänsten för underhåll av innehåll på annan part.

SiteSmart äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om SiteSmart anser Kontoinnehavaren olämplig eller om Kontoinnehavaren bryter mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. 

All betalning sker mot faktura, 20 dagar netto. Då betalning ej erhållits tjugo (20) dagar efter förfallodatum äger SiteSmart rätt att stänga Kontoinnehavarens webbtjänst till dess att betalning erhållits. SiteSmart äger rätt att debitera avgift för webbtjänsten även efter det att SiteSmart stängt ner webbtjänsten. SiteSmart äger rätt att vid utebliven betalning ta ut avgifter för påminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (SFS 1975:635) 

Överlåtelse 

Avtalet mellan parterna kan inte återförsäljas, överföras eller på annat sätt överlämnas av kontoinnehavaren till tredje part utan SiteSmarts samtycke. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen via brev eller e-post. Den frånträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. Vid överlåtelse betalar den frånträdande Kontoinnehavaren en administrativ avgift till SiteSmart. 

SiteSmart ansvar  

a/ Drift 

SiteSmart ansvarar för drift av den med Kontoinnehavaren överenskomna webbtjänsten i ingånget abonnemangsavtal. SiteSmart arbetar för att tillhandahålla teknik som främjar bästa tänkbara drift för Kontoinnehavarens hemsida. Drift innefattar bl. a backup av Kontoinnehavarens data en gång per dygn. SiteSmart kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kontoinnehavarens konto, ej heller utan extra kostnad. SiteSmart ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Indirekt skada avser men begränsas inte till förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Eftersom webbtjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Kontoinnehavaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i webbtjänsten. SiteSmart kan ej hållas ansvariga för kostnader som uppstår i samband med Uppgradering eller Support på grund av dataförlust eller felaktig data. 

Planerade driftstopp kan förekomma men meddelas minst 1 (en) vecka i förväg till Kontoinnehavarens kontaktperson innan planerad åtgärd. Åtgärder kan vara av typen serverbyte, uppgraderingar eller reparationer.

SiteSmart utövar ingen kontroll över information eller material som finns på SiteSmarts servrar. SiteSmart är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på SiteSmarts servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. SiteSmart ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på SiteSmarts servrar. 

För att värna om Kontoinnehavarens integritet hanterar SiteSmart all information om Kontoinnehavaren som konfidentiell. Dock kan SiteSmart via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kontoinnehavaren till berörda myndigheter. Abonnemangs- och samtalskostnader från Kontoinnehavarens tele- eller IP-operatör för uppkoppling till SiteSmart ligger utanför SiteSmarts kontroll, varför SiteSmart inte ansvarar för sådana kostnader. 

b/ Support 

Supportfrågor besvaras under vardagar, kontorstid 09.00-17.00 med lunchstängt 12.00-13.00. Manual och instruktionsvideos finns tillgänglig dygnet runt på www.sitesmartsupport.se. Vid normala förhållanden kontorstid, besvaras e-brev inom 4 timmar. Under tider kring större helger och ledigheter kan supportmöjligheten komma att begränsas.

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefonsupport gällande handhavande och administration av SiteSmart System. Undantaget driftstörningar som orsakats av nätleverantör eller extern leverantör av drifttjänster. I dessa fall hänvisas till aktuell leverantör. Supporten omfattare ej handhavande av datorer, installation, operativsystem eller webbläsare och e-brevsinställningar i e-postklient. I dessa fall hänvisas till aktuell handbok eller data-/nätverksleverantör.

Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontoinnehavarens som genomgått introduktion i aktuella SiteSmart System och innehar administrativa rättigheter till detsamma. Information så som tid, plats och kostnad gällande introduktion tillhandahålls via sitesmart.se. Den tekniska  miljön med webbgränssnitt kräver att Kontoinnehavaren måste ha god grundläggande kunskap om datorer, operativsystem, Internetuppkoppling och webbläsare för att kunna tillgodogöra sig support.

c/ Uppgradering och underhåll

Avtalet berättigar Kontoinnehavaren till aktivering av alla uppgraderingar som sker inom SiteSmart System. Avtalet gäller endast standardverktyg. Avtalet gäller ej kundanpassningar, tredje parts installationer, extern driftmiljö eller egna datamiljöer. I de fall kundanpassningar måste uppgraderas för full funktionalitet kommer detta att debiteras Kontoinnehavaren enligt gällande prislista. Vid omfattande uppgradering som kräver stängning av System eller driftmiljö ska SiteSmart meddela Kontoinnehavaren senast 2 (två) veckor innan aktuell tidpunkt.  

Kontoinnehavarens ansvar  

Kontoinnehavaren är i förhållande till SiteSmart ensam ansvarig för all den information som överförs via Internet, samt för allt som publiceras i Kontoinnehavarens hemsida, inklusive länkade objekt. Kontoinnehavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sin hemsida i form av korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam är är ej tillåtet. Kontoinnehavaren är ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag, personuppgiftslag och andra svenska eller internationella  lagar och förordningar följs och att nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kontoinnehavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehåll som laddats upp av Kontoinnehavaren eller Kontoinnehavarens Internetverksamhet. Kontoinnehavaren förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till SiteSmarts nät i delar eller dess helhet. 

Kontoinnehavaren äger inte rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet, vilket innebär att Kontoinnehavaren ej kan driva tjänster på kontot som inte är relevanta för den egna domänens eller hemsidans funktionalitet. Kontoinnehavaren har ej tillgång till FTP-konto eller liknande serveraccess. Olika former för kontinuerlig överföring av filer till hemsidan/kontot som inte är till för uppdatering av hemsida, är ej tillåtet. SiteSmart tillåter inte heller några former av fildepåer, varken för program eller för musik. Kontot medger belastning och trafikmängd enligt angivna normer för respektive Systemnivå på www.sitesmart.se. SiteSmart debiterar överstigande mängd i efterhand enligt gällande prislista.

SiteSmart förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde Kontoinnehavarens besöksantal och därmed trafikmängd utifrån SiteSmarts förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att inte andra Kontoinnehavare åsamkas skada. SiteSmart har därmed också rätt att säga upp konto av samma anledning. Där benämningen ”obegränsat” anges av SiteSmart innebär det att tjänsterna erbjuds inom skäliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. SiteSmart förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kontoinnehavaren förbrukar mjuk- eller hårdvaru resurser som överstiger vad SiteSmart anser vara skäligt, äger SiteSmart rätt att flytta eller stänga ner Kontoinnehavarens sidor med omedelbar verkan. det extra arbete det medför debiteras Kontoinnehavaren enligt gällande prislista. 

Kontoinnehavaren ansvarar för att allmänt accepterade etiska normer och att statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som Kontoinnehavaren använder eller kommunicerar. SiteSmart förbehåller sig rätt att fritt pröva om reglerna efterföljs av Kontoinnehavaren. 

Nyttjar Kontoinnehavaren betaltjänster på sin hemsida är det Kontoinnehavarens ansvar att se till att beloppet når Kontoinnehavarens konto och att beloppet är korrekt. Detta gäller även eventuella tredjepartsinstallationer som kommunicerar data mellan Systemen.

Kontoinnehavaren äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock inte Kontoinnehavarens ansvar enligt detta avtal. 

Policys  

SiteSmart har en uttalad policy som inte tillåter innehåll eller hänvisningar till innehåll, som bland annat:  

  1. Främjar hat, rasistiskt innehåll eller liknande. 
  2. Kränker mänsklig värdighet.  
  3. Glorifierar krig och våld. 
  4. Förskönar extremt politiska eller religiösa åsikt 
  5. Beskriver eller visar överfall, trakasseri, mobbning eller sexuellt utnyttjande 
  6. Beskriver eller visar pornografiskt innehåll. 
  7. Kan påverka barn och unga personer omoraliskt eller skadligt. 

Kontoinnehavare och dess användare har ensamt ansvar för allt innehåll som publiceras på servern, och för att säkerställa att de immateriella och andra äganderätter inte överträds av innehållet eftersom SiteSmart inte systematiskt övervakar eller utövar redaktionell uppsikt över innehållet på Kontoinnehavarens webbsida, förbehåller SiteSmart sig rätten att avlägsna vilken som helst länk till en tredje parts webbsida eller annat innehåll som enligt SiteSmarts rimliga åsikt, kan kränka eller överträda någon lag eller en tredje parts rätt, av vilken som helst karaktär, eller på annat sätt gör, eller eventuellt gör SiteSmart skyldig till civil eller brottslig olydnad eller allmänt åtlöje. 

Kontoinnehavaren går med på att gottgöra och förklara fri från ansvarsskyldighet och med egna medel försvara SiteSmart från samtliga eller några som helst yrkanden om brott i enlighet med ovanstående policy.  SiteSmart vill inte, vare sig självt eller, att deras Kontoinnehavare skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. SiteSmart förbehåller sig därför rätten till fri prövning av dessa villkor. 

SiteSmart har tillåtelse att göra kontroller av informationen på Kontoinnehavarens lagringsutrymme. Om en Kontoinnehavare bryter mot avtalet, förbehåller SiteSmart sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kontoinnehavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk.  

Äganderätt 

SiteSmart äger rätt att skydda sin rätt till Systemets kod. Kontoinnehavaren äger inte rätt att skaffa sig åtkomst till Systemets programkod. Ej heller kopiera, ändra eller radera Systemets programkod, dvs. käll- och objektkod. Då tredje part anlitas av Kontoinnehavaren, ansvarar Kontoinnehavaren för att Systemets programkod skyddas mot intrång och kopiering.

Kontoinnehavaren erhåller en icke exklusiv rätt att för eget bruk och för avsett ändamål nyttja, publicera och ändra innehåll för avsedd hemsida genom Systemet. Kontoinnehavaren erhåller dock ingen äganderätt till Systemets programkod, dvs. vare sig till käll- eller objektkod.

Kontoinnehavaren har rätt att fritt nyttja Systemet och förändra innehållet i hemsidan för eget bruk. Underhåll och skötsel av materialet utförs av Kontoinnehavaren via SiteSmarts administrationsverktyg. 

Kontoinnehavaren äger dock inte rätt att överlåta Systemets programkod. Vare sig i delar eller dess helhet. Det innebär vidare att SiteSmart äger rätten till programkoden och har således rätt att upplåta programkoden även till annan. SiteSmart äger dock inte rätt att till annan upplåta sådan programkod som innehåller grafisk utformning som är framtagen exklusivt för Kontoinnehavaren. 

Force majeure 

Ersättning för skada föreligger inte om skadan beror på en omständighet utanför SiteSmarts kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. krig, myndighetsingripande, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – eller annan för vilken SiteSmart inte svarar. SiteSmart arbetar för att tjänsterna de erbjuder ska vara tillgängliga maximalt men kan inte ställas till ansvar vid störningar, avbrott, buggar eller när tjänsten eller delar av tjänsten inte går att nå.  

Tvist  

Tvist rörande detta avtal och/eller dessa villkor skall slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 

Ändringar i avtalet  

Kontoinnehavaren samtycker till att SiteSmart ändrar eller gör tillägg till dessa allmänna villkor och att sådana ändringar ersätter vad som tidigare överenskommits. Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att de publicerats och ersätter således det tidigare ingångna avtalet. SiteSmart äger rätten att inför varje avtalsförnyelse enligt dessa villkor justera gällande prislista.

Motala, 2015-09-30

Referenser? Självklart.

Nära 1.000 kunder använder SiteSmart & många har gjort så sedan 2002.

Besök oss gärna i natursköna Motala, vårt kontor hittar du ett stenkast från hamnen - 58°53`50.2"N, 15°04`01.1"E

Bispmotalagatan 1, 591 35 Motala
Telefon: 0141-20 25 4
0
E-post » info@sitesmart.se

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala av MediaVault International AB.

Copyright © 2017 SiteSmart