Meny

   Support

Pelle | Kontorsansvarig

Integritetspolicy 

Din integritet är viktig för oss på PrimeQ SiteSmart och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Syftet med denna integritetspolicy är att redogöra för hur vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

PrimeQ SiteSmart AB , org. nr 556817-2810, postadress och besöksadress: Östra Hamngatan 3,  591 37 Motala, Sverige, e-mailadress info@sitesmart.se är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter (”PrimeQ SiteSmart”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). PrimeQ SiteSmart är därmed ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person.

PrimeQ SiteSmart samlar in personuppgifter om dig genom bedrivandet av vår verksamhet när du, eller någon annan, anlitar oss för att utföra konsulttjänster eller köpa andra typer tjänster, när du representerar en leverantör eller samarbetspartner till PrimeQ SiteSmart, när du registrerar dig för nyhetsbrev, seminarium eller andra evenemang, när du ansöker om anställning hos oss, när du använder vår hemsida eller är i kontakt med våra medarbetare, eller som vi får från andra källor, när det är tillåtet enligt lag, såsom myndigheter och UC.

De personuppgifter som vi samlar in omfattar följande kategorier av uppgifter:
 • grundläggande information, namn, roll, kontaktuppgifter
 • information om kundförhållandet, betalningsuppgifter
 • personuppgifter som genereras i samband med användningen av våra tjänster, t.ex. användaruppgifter, lösenord, autentiseringsuppgifter och andra uppgifter.

Utförande av tjänster

Det främsta syftet med att samla in personuppgifter är för att utföra och leverera tjänster och administrera förhållandet mellan oss och dig eller det företag du representerar. I detta fall är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter avtalet mellan dig eller det företag du representerar och oss.

Marknadsföring

Vi kan kontakta dig för att informera dig om förändringar av tjänsten eller för att främja och sälja andra tillhörande tjänster. Vi kan även använda dina personuppgifter för marknadsundersökningar och kundundersökningar. I detta avseende är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt berättigade intresse att ge dig information som en del av tjänsten och att främja våra tjänster till dig. Du kan när som helst motsätta dig direkt marknadsföring.

Nyhetsbrev

När du har registrerat dig för nyhetsbrev från oss är den lagliga grunden samtycke.

Tjänsteutveckling

Vi behandlar också personuppgifter för att garantera säkerheten för våra tjänster, förbättra vår kvalitet samt utveckla nya egenskaper för tjänsten. I dessa fall är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter PrimeQ SiteSmart’s berättigade intresse av att säkerställa säkerhet och att vi har relevant information tillgänglig för att utveckla våra tjänster och hantera vår verksamhet.

Lagstadgade skyldigheter

PrimeQ SiteSmart kan vara skyldig att behandla personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, t.ex. när det gäller redovisning eller skyldighet att rapportera till olika myndigheter. Då är PrimeQ SiteSmart’s rättsliga förpliktelse enligt den tillämpliga lagen den lagliga grunden.

Samtycke

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter i något avseende har vi rätt att behandla personuppgifter baserat på det.

Säkerhet

PrimeQ SiteSmart skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av PrimeQ SiteSmart´s system som hanterar personuppgifter.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

PrimeQ SiteSmart sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål de samlades in för. När vi inte längre behöver dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål de samlades in för kommer vi att radera eller avidentifiera uppgifterna om det inte finns andra legitima skäl till varför vi måste behålla dina personuppgifter under en längre tid. De flesta av dina personuppgifter kommer att lagras under hela ditt kundförhållande med PrimeQ SiteSmart. Vi kommer även att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att följa gällande lag, för att lösa tvister och för fullgörande av våra avtal.

Personuppgifter som samlats in i syfte att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium och andra evenemang till dig kommer att lagras till dess att du avregistrerar dig för sådana utskick. Personuppgifter, med undantag för kontaktuppgifter, som samlats in i samband med att du deltar på ett seminarium eller annat evenemang som vi anordnar, raderas så snart seminariet eller evenemanget har ägt rum.

Med vem delar vi personuppgifter

PrimeQ SiteSmart AB är en del av PrimeQ’s koncern tillsammans med andra koncernbolag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra koncernbolag för de syften som föreskrivs i denna Integritetspolicy, såsom marknadsföring av produkter och tjänster och för interna administrativa syften. Utlämning av personuppgifter inom PrimeQ’s koncern baseras på våra legitima intressen att möjliggöra en effektiv drift av verksamheten och hanteringen av kundrelationer samt för att informera våra kunder om relevanta tjänster från andra bolag inom PrimeQ.

PrimeQ SiteSmart delar dina personuppgifter med andra utanför PrimeQ’s koncern:

 • när det är tillåtet eller nödvändigt enligt gällande lag, t.ex. för att uppfylla förfrågningar från behöriga myndigheter eller vid rättsliga förfaranden
 • när våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter åt oss efter våra instruktioner
 • vid företagsförvärv, fusion eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar
 • när vi finner det nödvändigt att dela uppgifterna för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på förfrågan från myndighet
 • med ditt samtycke till de parter som samtycket avser.

Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vi kan lämna ut dina personuppgifter utanför EU/EES i de fall våra betrodda tjänsteleverantörer är etablerade där. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för internationella dataöverföringar på det sätt som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad

 • Rätt till tillgång: du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och få tillgång till dessa. Detta för att ge dig möjligheten att säkerställa och verifiera att vi behandlar personuppgifter lagenligt.
 • Rätt till rättelse: om dina personuppgifter är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.
 • Rätten att bli glömd: du har rätt att framställa en förfrågan om att vi ska ta bort dina personuppgifter hos oss om det inte finns någon grund för fortsatt behandling.
 • Rätt till begränsning: i vissa fall kan du ha rätt att invända mot att vi behandlar vissa av dina personuppgifter vilket betyder att vi bara är tillåtna att spara uppgifterna, och inte behandla dem i övrigt. Det kan exempelvis vara fallet om du begärt att dina uppgifter ska ändras och det finns ett pågående ärende för att utreda detta.
 • Rätt att invända: detta ger dig rätt att invända mot behandling av personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: denna rätt ger dig möjlighet att begära ut vissa personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att anmäla till dataskyddsmyndighet: om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur används cookies?

Läs om cookies här

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna integritetspolicy publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail till info@sitesmart.se om du har några frågor om hur vi behandlar person uppgifter eller vill be om insyn eller ta bort saker, etc.

Samtliga produkter under varumärket SiteSmart ® utvecklas i Motala. SiteSmart är en del av View Group med ca 800 anställda i Sverige, Norge och Finland med en total omsättning av närmare 1 miljard SEK.
Copyright © 2023 SiteSmart

     

Kontakta oss

 Östra Hamngatan 3 591 37 Motala

SiteSmart – a part of VIEW Group